Princip 2 – Studerende som studerende.

Lærings- og kompetencecentret lægger vægt på at møde alle studerende som studerende, alle elever som elever og alle borgere som medborgere. Det betyder konkret at:
  • Den studerende og eleven betragtes som en person med et psykosocialt handicap i en bestemt uddannelsesmæssig sammenhæng eller med andre ord som en studerende eller elever med nogle individuelle uddannelsesmæssige vanskeligheder Derfor lægges der også vægt på, at støtteindsatsen ikke tager udgangspunkt i den psykiatriske diagnose, som de studerende eller eleverne har. For det første fordi målet med støtten ikke er behandlende, men at give de studerende og eleverne bedre mulighed for at blive fastholdt i at gennemføre en uddannelse med henblik på at kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Derfor anskues de studerende eller eleverne ikke ud fra en patologisk afvigelse fra en psykisk normal funktionsevne, der skal behandles. De anskues ud fra nogle individuelle vanskeligheder i forhold til at kunne deltage i uddannelsens læringsmiljø og læringsprocesser. Hermed er der heller ikke bare tale om at støtten skal tage form af kompensation i forhold til psykiske vanskeligheder, fordi der heri ligger noget passivt. I stedet retter den helheds- og læringsorienterede indsats sig så vidt muligt mod en udvidelse af handlemuligheder eller kompetenceudvikling i forhold til at kunne deltage på lige fod med andre. Disse studerende og elever skal opfattes som studerende og elever, der skal leve op til de samme krav om kvalitet og mål i uddannelsen som alle andre, men ud fra deres individuelle situation. Derfor tages der også udgangspunkt i de studerendes og elevens egen oplevelse af vanskelighederne ud fra den livssituation, de er i. Ambitionen er at møde de studerende og eleverne som hele personer med et uddannelsesliv. Lige så vel som de ikke skal identificeres med en diagnose og klientgøres, er det også vigtigt at man ikke ender i den anden grøft og kommer til at understøtte en proces, hvor disse personer ensidigt kommer til at identificeres sig med at være studerende eller elever. Som det ses hos så mange andre personer på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet i dag, kan der nemlig også ligge en stor risiko for stress og eksistentiel tomhed ved at man som menneske investerer for meget af sin identitet og sit liv i en ensidig arbejds- eller uddannelsesfunktion.
  • Lærings- og kompetencecentret lægger vægt på at møde alle borgere med et aktivt menneskesyn og en tro på at mennesker grundlæggende ønsker at klare sig selv, og at det kan medvirke til øget livskvalitet. Borgeren betragtes således som en person med en psykisk lidelse i en bestem livs- og arbejdsmarkedssammenhæng eller med andre ord, som en medborger med individuelle arbejdsmæssige og/eller uddannelsesmæssige vanskeligheder, ressourcer og potentialer. Derfor lægges der også vægt på, at indsatsen ikke tager udgangspunkt i den psykiatriske diagnose, som borgeren har. Målet med indsatsen er at give borgerne bedre mulighed for at blive inkluderet i og fastholdt på arbejdsmarkedet gennem en facilitering af den enkeltes forståelse for, at deres liv er deres eget ansvar, men at der er nogle, der gerne vil hjælpe dem til at kunne og turde. Ambitionen er at møde borgerne som medborgere med et arbejds- og eller studie/uddannelses liv. Lige så vel som de ikke skal identificeres med en diagnose og klientgøres (fokus på identiteten som syg), er det også vigtigt at man ikke ender i den anden grøft og kommer til at understøtte en proces, hvor den enkelte ensidigt kommer til at identificeres sig med sine ressourcer og kompetencer (fokus på identiteten som borger uden en psykisk lidelse). Det primære fokus er i stedet på at understøtte en udviklingsproces, hvor borgeren finder balancen mellem troen og fokus på egne kompetencer og potentialer og en accept og erkendelse af en psykisk skrøbelighed, som sætter begrænsninger i hverdags- og arbejdslivet. Ambitionen er gennem en helheds- og læringsorienteret indsats at faciliterer borgerens muligheder for at mestre og tage ansvar for eget liv – blive livsduelig.