Værdigrundlag

Lærings- og KompetenceCentrets værdigrundlag er som følger:

De faglige rammer for centrets vision og virke kan defineres ved hjælp af de fire nøglebegreber uddannelse, inklusion, læring og eksistens, der tilsammen afgrænser de faglige tanker, mål og idéer, som centret bygger sin eksistensberettigelse på.

Den metodiske tilgang er lærings- og helhedsorienteret og tager udgangspunkt i menneskets hele livssituation med henblik på at støtte mennesker med specifikke lærings- og/eller udviklingsmæssige udfordringer i at opnå et selvstændigt og meningsfyldt liv – blive livsduelige og dermed i stand til at mestre og tage ansvar for eget liv.

Nøglebegreberne uddannelse og inklusion henviser til, at Lærings- og KompetenceCentret er etableret omkring et mål om at styrke den specialpædagogiske rådgivnings- og støtteindsats over for elever og studerende i uddannelsessystemet.

Baggrunden for dette mål består historisk set bl.a. i de senere årtiers politiske indsats for at integrere og inkludere personer med handicap på lige fod med andre i uddannelsessystemet og dermed forebygge nogle af de sociale udstødelsesmekanismer, som disse personer ofte oplever. Nationalt er denne indsats et element i Dansk Handicappolitik, som internationalt er knyttet til vedtagelsen af FN’s standardregler om lige muligheder på FN’s generalforsamling den 20. december 1993. Med vedtagelsen af disse regler har hensigten været at opstille nogle internationale rammer og mål for en global handicappolitik, og reglerne har også været retningsgivende for udviklingen af EU’s handicappolitik, der omfatter uddannelsesmæssig integration af personer med handicap. Dette må ses i sammenhæng med en antagelse om, at uddannelsessystemet er en af de mest centrale veje til arbejdsmarkedet, selvforsørgelse og integration i samfundet. Ifølge FN’s regler skal personer med handicap blandt andet sikres lige uddannelses-muligheder og tilstrækkelig tilgængelighed og støtteforanstaltninger i uddannelses-systemet. Samlet set danner denne politiske og historiske baggrund grundlaget for Lærings- og kompetencecentrets faglige fokus på inklusion i uddannelse for marginaliserings- og eksklusionstruede personer, så disse personer kan deltage i samfundet uden at opleve kulturelle, sociale eller organisatoriske barrierer.

Nøglebegreberne læring og eksistens henviser til, at Lærings- og KompetenceCentret fokuserer på at skabe inklusion i uddannelse og på arbejdsmarkedet generelt gennem lærings- og helhedsorienteret udvikling af den enkelte persons kompetencer og deltagelsesmuligheder.

Baggrunden for denne strategi er dels et ønske om at distancere den helheds- og læringsorienterede indsats, EVU-forløb og konsulentydelser fra den negative forståelse af personer og persongrupper ud fra mangelidentiteter, der historisk, kulturelt, socialt og institutionelt set har ligget til grund for tidligere tiders marginaliseringsmekanismer og eksklusionspraksisser. Med begrebet eksistens lægges der i stedet positivt vægt på, at det er det hele menneske med dets personlige muligheder og ansvar, som er i fokus.

Gennem den læringsorienterede position sætter centret fokus på ambitionen om at være med til at skabe inklusion i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Dette skal dels ske gennem at fremme den enkeltes studie- og uddannelsesrelaterede læringsmuligheder og læringsproces, deltagelse i læringsmiljø på uddannelsen og studie- og uddannelsesmæssige kompetenceudvikling. Dels gennem at fremme og muliggøre den enkeltes mulighed for at mestre eget liv (blive livsduelig) og derigennem blive i stand til at tage ansvar for eget liv.
Mens en behandlingsorienteret indsats lægger vægten på at skabe sundhedsfaglige betingelser for helbredelse, og en social indsats lægger vægten på at skabe sociale betingelser for velfærd, er målet med den helheds- og læringsorienterede indsats specifikt at skabe mulighed for inklusion i uddannelse og på arbejdsmarkedet ved at fascilitere de udviklings- og læringsmæssige forudsætninger på alle niveauer (politisk/organisatorisk-, indsats- og individniveau) for, at det enkelte menneske kan udvikle og danne sig som en uddannelses og/eller erhvervskompetent person, der kan tage ansvar for egen deltagelse i uddannelse og på arbejdsmarked.

Sammenspillet mellem de fire nøglebegreber: uddannelse, inklusion, læring og eksistens danner en integrativ og tværvidenskabelig ramme for centrets helheds- og læringsorienterede arbejde, hvor der især trækkes på pædagogik, filosofi, psykologi og sociologi.

Centrets faglige grundlag tager afsæt fra arbejde med Willy Aastrup og Anders Dræby på Rådgivnings- og Støttesentret, Aarhus Universitet.